نيروگاه گازي بندر ماهشهر


سال 1394
پروژه اجراي سوخت رساني و ساخت مخزن سوخت :
ساخت و نصب مخزن 20000 مترمكعبي شماره 3 نيروگاه گازي بندر ماهشهر و نصب و پيش راه اندازي سيستم هاي سوخت و گازوئيل نيروگاه گازي ماهشهر 1394 (كارفرماي اصلي توسعه يك شركت مپنا).
کد پروژه: 5956