نيروگاه سيكل تركيبي بهبهان


سال 1394
پروژه ساخت مخزن سوخت :
اجراي ساخت و نصب مخزن 33000 متركعبي نيروگاه سيكل تركيبي بهبهان با شركت آذرفرآيند ايرانيان سال 1394 (كارفرماي اصلي توسعه يك شركت مپنا).
کد پروژه: 5964