نيروگاه كهنوج


سال 1392
پروژه ساخت دو مخزن سوخت :
ساخت و نصب مخازن 15000 مترمكعبي ذخيره سوخت نيروگاه كهنوج با شركت اتمسفر سال 1392. (كارفرماي اصلي توسعه يك شركت مپنا)
کد پروژه: 8400