نيروگاه سيكل تركيبي فراب يزد


سال 1391
پروژه ساخت دو مخزن كنداس، يك مخزن ترانسفر و تصفيه خانه :
اجراي نصب مخازن آب دمين، كندانس و نصب و راه اندازي تصفيه خانه آب نيروگاه سيكل تركيبي فراب يزد با شركت نوين فن آور احيا از ابتداي سال 1391 ،پايان 05/08/1392. (كارفرماي اصلي – شركت فراب)
کد پروژه: 8418