نيروگاه سيكل تركيبي فارس


سال 1389
پروژه ساخت مخازن سوخت، سيستم اطفاء حريق، بويلر كمكي و سوخت رساني :
سرپرستي كارگاه نيروگاه فارس با شركت نوين فن آور احياپيمانكار ساخت سه مخزن 2000 مترمكعبي سوخت، پايپينگ آب و آتش و فوم زير زميني و رو زميني و سوخت مايع و گاز، نصب بويلر هاي كمكي و پايپينگ بخار از ساختمان بويلرتا مخازن و بلعكس و پمپ خانه هاي تخليه سوخت،رانش سوخت و آتش نشاني و عايق و كلادينگ لوله ها و گرمايش برقي. از ابتداي سال 1389 تا پايان سال 1391(كارفرماي اصلي توسعه يك شركت مپنا)
کد پروژه: 8419