نيروگاه كرمانشاه


سال 1388
پروژه آب، آتشنشاني،سوخت و گاز :
اجراي پايپينگ آب و آتش و فوم زير زميني و رو زميني،سوخت مايع و گاز و نصب پمپ خانه هاي تخليه سوخت،رانش سوخت و آتش نشاني نيروگاه كرمانشاه با شركت نوين فن آور احيا. از اواخر سال 1388 تا نيمه دوم سال 1389(كارفرماي اصلي توسعه يك شركت مپنا)
کد پروژه: 8420