نيروگاه سيكل تركيبي كرمان


سال 1387
پروژه اجراي لوله هاي زير زميني :
اجراي پايپينگ لوله هاي زير زميني )لوله هاي GRP، HDPE و UPVC)نيروگاه سيكل تركيبي كرمان با شركت نصب نيرو. همزمان با بخش چهار واحد گازي نيروگاه اردبيل سال 1387
کد پروژه: 8423